Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων – Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027

Ο όρος Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική σε κάποια επιλεγμένη περιοχή. Στην πράξη η ΟΧΕ είναι ένα σύνολο έργων, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο της στρατηγικής και όλα μαζί συμβάλλουν στη  βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης στην περιοχή, την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση αναγκών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τη διατύπωση γενικών και ειδικών στόχων και τον καθορισμό των δράσεων που τους εξυπηρετούν.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, περιλαμβάνει και τη δράση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μικρών νησιών της Περιφέρειας. Αναλυτικότερα προβλέπεται η εφαρμογή δύο επιμέρους στρατηγικών ΟΧΕ: μιας για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και μιας για τα μικρά νησιά των Κυκλάδων. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο μαζί είναι 25 εκ. €, ενώ μικρά νησιά θεωρούνται εκείνα που έχουν πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (με βάση την απογραφή του 2011[1]).

Η Α’ Φάση του έργου εκπόνησης των δύο επιμέρους στρατηγικών είχε ως αντικείμενο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναπτυξιακών αναγκών των μικρών νησιών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με σκοπό την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και των στόχων που τέθηκαν. Η ολοκλήρωση της Α’ Φάσης οδήγησε στον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων των δύο περιοχών παρέμβασης και στον σχεδιασμό της βασικής δομής των δύο Στρατηγικών ΟΧΕ – σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό ανοίγει η παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, μέσω της οποίας θα αξιολογηθεί η Δομή της Στρατηγικής ΟΧΕ κάθε χωρικής ενότητας, όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα.

Το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών των μικρών νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντίστοιχα.

Οι φορείς καλούνται να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο αποτελεί προτεραιότητα κάθε ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί, τη σημαντικότητα των αξόνων προτεραιότητας που σχεδιάστηκαν και τέλος τον αντίκτυπο που θα έχουν επιμέρους στόχοι στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής.

Οι φορείς παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους το αργότερο έως τις 20.12.2023.

[1] Πρόκειται για τα νησιά:
Δωδεκάνησα: Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Τέλενδος, Τήλος, Χάλκη, Ψέριμος
Κυκλάδες: Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κουφονήσια, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σχοίνουσα, Φολέγανδρος