Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Σύρος, αρμόδιος Βαγγέλης Αραγιάννης, τηλ. 22813 60823), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  32666/ΕΥΘΥ 324 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 717/24.4.2015):

α) Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της Υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση https://espa3.pepna.gr/enarksi-diavouleysis-gia-tin-stratigiki-meleti/. Η ΕΥΔ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην προαναφερθείσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (9 Απριλίου 2022).

Δείτε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 εδώ.

 

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Στο πλαίσιο της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027, σας προσκαλούμε σε τηλεδιάσκεψη την
ερχόμενη Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom (https://www.zoom.us),
επιλέγοντας “JOIN A MEETING” και χρησιμοποιώντας ως Meeting ID το 415 837 7863 και
ως password το 8888. Δεν χρειάζεται εγγραφή.

Για την τεχνική διευκόλυνση της τηλεδιάσκεψης παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα
παραπάνω στοιχεία σύνδεσης σε όσους/όσες συνεργάτες/συνεργάτριές σας θεωρείτε ότι πρέπει
να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Υπενθυμίζουμε ότι, έως τις 12 Οκτωβρίου 2021, μπορείτε να υποβάλετε απόψεις και
προτάσεις στη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας
(http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=13064) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
https://espa3.pepna.gr, στην οποία θα βρείτε το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο
2021-2027».

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Πρόσκληση σε Διαβούλευση ΠΠ ΝΑ

CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027

CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

 

Το παρόν Concept Paper εκπονήθηκε από την Ομάδα Σχεδιασμού του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, που συγκροτήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3678/29.12.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί τη βάση διαβούλευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας, όσο και μεταξύ της Περιφέρειας και των Εθνικών Αρχών στο πλαίσιο κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Εστιάζει στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Προγράμματος (Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις).

Σύμφωνα με την 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (ΠΠ ΝΑ 2021-2027) προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 της χώρας, πρώτο σχέδιο του οποίου έχει σταλεί προς διαβούλευση στα όργανα της ΕΕ.

Το σύνολο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 καλούνται να υπηρετήσουν τους παρακάτω πέντε (5) Στόχους της νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, που πρακτικά αποτελούν τα πεδία στα οποία η ΕΕ είναι σε καλύτερη θέση να παράγει αποτελέσματα:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας

Στόχος Πολιτικής 2:   Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Στόχος Πολιτικής 3:   Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5:   Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)