Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020

Το σύνολο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου καλούνται να υπηρετήσουν τους παρακάτω πέντε (5) Στόχους Πολιτικής, της νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, που πρακτικά αποτελούν τις Επενδυτικές Προτεραιότητες, στις οποίες η ΕΕ είναι σε καλύτερη θέση να παράγει αποτελέσματα:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Το ΠΠ ΝΑΙΓ 2021-2027 προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 της χώρας, πρώτο σχέδιο του οποίου έχει σταλεί προς διαβούλευση στα όργανα της ΕΕ.

Το ΠΠ ΝΑΙΓ 2021-2027 προβλέπεται να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών όλων των Στόχων Πολιτικής της ΕΕ, με τις λοιπές ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας να ικανοποιούνται με τη  συνδρομή των επτά τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία / Ψηφιακός Μετασχηματισμός / Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή / Υποδομές Μεταφορών /  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση / Πολιτικής Προστασίας / Αλιείας και Θάλασσας), των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις πέντε επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας).

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑΙΓ 2021-2027 ανέρχονται στα 357,36 εκ. €, ύψος αυξημένο κατά 2,3 φορές σε σχέση με το τρέχον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νότιο Αιγαίο 2014-2020.

Αρχική κατανομή των πεδίων ή των επιμέρους μέτρων πολιτικής στα οποία αναμένεται να εστιάσουν τα Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον ισχύοντα εθνικό προγραμματισμό (πρόνοιες  της 2ης Εγκυκλίου την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 με ΑΠ 125192/25.11.2020) αποτυπώνεται στην ανάλυση των επιμέρους Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) της περιόδου 2021-2027.

Σημειώνεται ότι ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον τομέα της αγροτικής πολιτικής θα εξυπηρετηθούν από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που πλέον δεν αποτελεί οργανικό στοιχείο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.