Ειδικοί Στόχοι (ΕΤΠΑ):

Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας
Ψηφιοποίηση της κοινωνίας και ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση

Μία Ευρώπη πιο Έξυπνη

Επιλογές πολιτικής της χώρας στον ΣΠ 1

 • Ενδυνάμωση του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας & ενίσχυση συμπράξεων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων,
 • Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας – Έξυπνη Βιομηχανική Εξειδίκευση,
 • Εξασφάλιση ψηφιακής συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας (συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών περιοχών, μέσω υποθαλάσσιων δικτύων), ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 5G σε αστικά κέντρα, βασικούς άξονες μεταφορικών δικτύων και θαλάσσιες οδούς
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα,
 • Παροχή σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και αύξηση χωρητικότητας και εξασφάλιση διαθεσιμότητας σε ήδη εξυπηρετούμενα νησιά.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων
 • Παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
 • Στήριξη του τουριστικού τομέα στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία,
 • Παρακίνηση συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ
 • Προσαρμογή δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Άρση των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό περιβάλλον/εφαρμογές

Επιμερισμός παρεμβάσεων στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Οι δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης, οι άμεσες ενισχύσεις προς ΜΜΕ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία κατανέμονται κατά κύριο λόγο στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα–Επιχειρηματικότητα–Καινοτομία». Από το ίδιο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν επίσης, δράσεις ΕΚΤ+ που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Τα Περιφερειακά Προγράμματα αναμένεται να δραστηριοποιηθούν από κοινού με το παραπάνω Πρόγραμμα κυρίως στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικά των ΜΜΕ (ενίσχυση εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας υφιστάμενων, ίδρυση καινοτόμων / εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων).

Από το Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση της ευρυζωνικότητας.

Ηλεκτρονικές Διαβουλέυσεις Στόχου Πολιτικής

No Posts Found