Μία Ευρώπη πιο Πράσινη

Ειδικοί Στόχοι (ΕΤΠΑ):

 • Ενεργειακή απόδοση
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Βιώσιμη διαχείριση του νερού
 • Κυκλική οικονομία
 • Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα

Επιλογές πολιτικής της χώρας στον ΣΠ 2

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ, μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας, ανάπτυξη «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων κοκ.),
 • Αναβάθμιση της ικανότητας εκτίμησης κινδύνων και η βελτίωση άμεσης απόκρισης σε καταστροφές (ενίσχυση μηχανισμών / θεσμικών ικανοτήτων και απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και συστημάτων, έργα βραχείας αποκατάστασης μετά από καταστροφές κοκ.)
 • Υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις και ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης μεταξύ ΜΜΕ
 • Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, με έμφαση στα απομακρυσμένα και μικρά νησιά.
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών της (εκσυγχρονισμός & ενίσχυση μηχανισμών και συστημάτων, εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνου, δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της προσβασιμότητας)
 • Προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών

Επιμερισμός παρεμβάσεων στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Στο σχεδιασμό των Περιφερειακών Προγραμμάτων κατά κανόνα θα ενσωματωθούν παρεμβάσεις που αφορούν στην επεξεργασία λυμάτων, την ύδρευση και την αποχέτευση, μικρές υποδομές στερεών αποβλήτων, μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά έργα και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοσίων κτιρίων.

Οι λοιπές δράσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά κανόνα από τα Τομεακά Προγράμματα και ειδικότερα δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και λοιπές δράσεις του τομέα της ενέργειας (Πρόγραμμα Περιβάλλον-Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή), στην προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα και δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία).

Ηλεκτρονικές Διαβουλέυσεις Στόχου Πολιτικής

No Posts Found