Μία Ευρώπη πιο Κοινωνική

Ειδικοί Στόχοι (ΕΤΠΑ):

 • Αποτελεσματικότητα των αγορών εργασίας (κοινωνική καινοτομία και υποδομές)
 • Ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης
 • Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
 • Ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 • Ενίσχυση ρόλου του πολιτισμού & τουρισμού στην ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και καινοτομία

Ειδικοί Στόχοι (ΕΚΤ+):

 • Πρόσβαση στην απασχόληση και στα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης για όλους
 • Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας
 • Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας
 • Προσαρμογή των εργαζομένων & επιχειρήσεων στις αλλαγές
 • Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς
 • Ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Προώθηση της διά βίου μάθησης και επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Ενεργός ένταξη και βελτίωση της απασχολησιμότητας
 • Κοινωνικοοικονομική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
 • Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
 • Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες & υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
 • Κοινωνική ένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
 • Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

 

Επιλογές πολιτικής της χώρας στον ΣΠ 4

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με έμφαση στους νέους, μακροχρόνια ανέργους και ειδικές κατηγορίες ανέργων
 • Ενίσχυση μηχανισμών διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, στήριξη της αυτοαπασχόλησης, προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Δράσεις προσαρμογής αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων και επιχειρήσεων στην αλλαγή
 • Μέτρα εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Αναβάθμιση της ποιότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνάφειας της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.
 • Εκσυγχρονισμός των θεσμών και μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης, περιορισμός της εισοδηματικής ανισότητας, του κινδύνου φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και των έμφυλων και άλλων διακρίσεων,
 • Διασφάλιση πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού και ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας που βασίζονται στην οικογένεια και την κοινότητα
 • Εκσυγχρονισμός και δημιουργία υποδομών κοινωνικής προστασίας, αναψυχής και πολιτισμού
 • Προώθηση παρεμβάσεων αποϊδρυματοποίησης και μετάβαση στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας, κοινωνική ένταξη για πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ατόμων
 • Ενίσχυση δομών και υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας (έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την μέριμνα για ευάλωτες ομάδες), επενδύσεις για την επείγουσα φροντίδα, τις ειδικές κλίνες, προσαρμογή στις γεωγραφικές, πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες, στην ηλεκτρονική υγεία και στην αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών

Επιμερισμός παρεμβάσεων στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Από το Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και δράσεις επισιτιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης της υλικής υστέρησης.

Από τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις ενίσχυσης των υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας (ΕΤΠΑ), καθώς και όλες οι δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ηλεκτρονικές Διαβουλέυσεις Στόχου Πολιτικής

No Posts Found