Μία Ευρώπη πιο Διασυνδεδεμένη

Ειδικοί Στόχοι (ΕΤΠΑ):

  • Βιώσιμα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Επιλογές πολιτικής

  • Ολοκλήρωση/αναβάθμιση οδικών υποδομών του βασικού και αναλυτικού ΔΟΔ στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, λειτουργική διασύνδεσή τους, ολοκλήρωση διασυνοριακών συνδέσεων, κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση οδικού δικτύου εκτός ΔΟΔ, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εκτός ΔΟΔ και αξιοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών
  • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των νησιών με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα (παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια, ΤΠΕ περιβαλλοντικής τους διαχείρισης/παρακολούθησης, συστήματα και εφαρμογές ασφάλειας ναυσιπλοΐας, συστήματα ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας)
  • προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας σε περιφερειακά αστικά κέντρα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους

Επιμερισμός παρεμβάσεων στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Παρεμβάσεις στο βασικό δίκτυο και στο αναλυτικό δίκτυο ΔΕΔ –Μ, καθώς για τις δράσεις σε μέσα σταθερής τροχιάς, όπως και σε λοιπές παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών.

Από τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εθνικής ή/ και διαπεριφερειακής κλίμακας καθώς και περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

Ηλεκτρονικές Διαβουλέυσεις Στόχου Πολιτικής

No Posts Found