Κείμενα ΕΕ για την Ελλάδα & Εταιρική Σχέση

Σχέδια Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 2021 – 2027

Σχέδια Κανονισμού ΕΤΠΑ – Ταμείου Συνοχής (ΤΣ)

Σχέδια Κανονισμού ΕΚΤ+

Απαλλακτικός Κανονισμός (κρατικές ενισχύσεις)

Κείμενα Πολιτικής Συνοχής